لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله یکسر کوپله تحت فشار پوش فیت

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  ISIRI 13361-3 ISO 1452-3
  کد محصول
  کد محصول
  ضخامت (mm)
  ضخامت (mm)
  قطر (mm)
  قطر (mm)
  فشار اسمی
  فشار اسمی
  وزن (kg)
  وزن (kg)
  PG 0332 P 1.6 50 6 2.200
  PG 0330 P 2.4 50 10 3.200
  PG 0331 P 3.0 50 12.5 4.000
  PG 0322 P 3.7 50 16 4.700
  PG 0654 P 3.0 63 10 5.000
  PG 0655 P 4.7 63 16 7.500
  PG 1014 P 2.9 75 8 6.100
  PG 1011 P 3.6 75 10 7.000
  PG 1012 P 5.6 75 16 10.600
  PG 1336 P 2.8 90 6 6.800
  PG 1334 P 4.3 90 10 10.000
  PG 1335 P 6.7 90 16 15.400
  PG 1708 P 2.7 110 6 8.000
  PG 1703 P 4.2 110 10 12.200
  PG 1704 P 5.3 110 12.5 15.300
  PG 1705 P 6.6 110 16 18.800
  PG 2249 P 3.1 125 6 10.500
  PG 2244 P 4.8 125 10 15.900
  PG 2245 P 6.0 125 12.5 19.600
  PG 2246 P 7.4 125 16 23.900
  PG 2908 P 4 160 6 17.100
  PG 2896 P 6.2 160 10 26.300
  PG 2897 P 7.7 160 12.5 32.300
  PG 2898 P 9.5 160 16 39.400
  PG 2899 F 11.8 160 20 48.000
  PG 3489 P 4.9 200 6 26.400
  PG 3491 P 7.7 200 10 40.700
  PG 3492 P 9.6 200 12.5 50.500
  PG 3493 P 11.9 200 16 61.500
  PG 3494 P 14.7 200 20 74.800
  PG 4036 P 8.6 225 10 51.200
  PG 4037 P 10.8 225 12.5 63.900
  PG 4322 P 6.2 250 6 41.700
  PG 4324 P 9.6 250 10 63.500
  PG 4325 P 11.9 250 12.5 78.000
  PG 4326 P 14.8 250 16 96.000
  PG 4327 P 18.4 250 20 117.000
  PG 5207 P 7.7 315 6 65.000
  PG 5208 P 9.7 315 8 81.500
  PG 5203 P 12.1 315 10 101.000
  PG 5204 P 15.0 315 12.5 124.000
  PG 5205 P 18.7 315 16 153.000
  PG 5206 P 23.2 315 20 186.000
  PG 5788 P 8.7 355 6 84.000
  PG 5789 P 10.9 355 8 104.000
  PG 5790 P 13.6 355 10 128.000
  PG 5791 P 16.9 355 12.5 157.000
  PG 5792 P 21.1 355 16 194.000
  PG 5793 P 26.1 355 20 236.000
  PG 6202 PG 9.8 400 6 106.500
  PG 6204 P 12.3 400 8 131.500
  PG 6205 P 15.3 400 10 162.000
  PG 6206 P 19.1 400 12.5 200.000
  PG 6207 P 23.7 400 16 245.000
  PG 6208 P 29.4 400 20 299.000
  PG 6804 P 11.0 450 6 133.500
  PG 6800 P 13.8 450 8 165.500
  PG 6801 P 17.2 450 10 204.500
  PG 6802 P 21.5 450 12.5 253.000
  PG 6806 P 26.7 450 16 310.000
  PG 6807 P 33.1 450 20 378.000
  PG 7402 P 12.3 500 6 165.000
  PG 7406 P 15.3 500 8 204.000
  PG 7404 P 19.1 500 10 252.000
  PG 7407 P 23.9 500 12.5 312.000
  PG 7405 P 29.7 500 16 383.000
  PG 7408 P 36.8 500 20 467.000
  PG 8600 P 13.7 560 6 205.500
  PG 8601 P 17.2 560 8 256.000
  PG 8602 P 21.4 560 10 316.000
  PG 8603 P 26.7 560 12.5 390.000
  PG 8002 P 15.4 630 6 260.000
  PG 8004 P 19.3 630 8 323.000
  PG 8005 P 24.1 630 10 400.000
  PG 8006 P 30.0 630 12.5 493.000